Нийлбэр ачаалал:

2017-06-22 23:00

659.1 МВт

Хоногийн их ачаалал:

2017-06-21 14:00

826.27 МВт

Хоногийн бага ачаалал:

2017-06-21 05:00

436.32 МВт

Импортын чадал:

2017-06-22 23:00:00

99.95МВт