Нийлбэр ачаалал:

2017-11-24 20:00

938.84 МВт

Хоногийн их ачаалал:

2017-11-23 19:00

977.46 МВт

Хоногийн бага ачаалал:

2017-11-23 05:00

685.86 МВт

Импортын чадал:

2017-11-24 20:00:00

126.88МВт