Нийлбэр ачаалал:

2018-02-19 09:00

735.09 МВт

Хоногийн их ачаалал:

2018-02-18 20:00

798.83 МВт

Хоногийн бага ачаалал:

2018-02-18 07:00

618.53 МВт

Импортын чадал:

2018-02-19 09:00:00

3.12МВт