Хэл сонгох:   Монгол | English


Авилгын эсрэг хууль дүрэм


 

 

 

 

1. Авилгатай тэмцэх газрын зөвлөмж. ТАТАХ

2. Төрийн өмчийн хорооноос авлигтай тэмцэх чиглэлээр хийх үйл ажиллагааны нэмэлт төлөвлөгөө. ТАТАХ

3. Төрийн өмчийн хорооны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2013 оны төлөвлөгөөТАТАХ

4. Авлигад өртөж болзошгүй албан тушаал, үйл ажиллагааны жагсаалтТАТАХ

5. Авлигатай тэмцэх газрын даргын 74-р тушаалТАТАХ

6. Ашиг сонирхлын зөрчлийн тухай хуульТАТАХ

7. Авлигын эсрэг хуульТАТАХ

8. Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2016 оны төлөвлөгөө. Татах

Авилгад өртөх эрсдэл бүхий албан тушаал, ажлын жагсаалт


Авилгад өртөх эрсдэл бүхий албан тушаал, ажлын жагсаалт-шинэ