Төвийн бүсийн эрчим хүчний систем

Нийлбэр ачаалал:

2018-02-21 14:00

805.67 МВт

Хоногийн их ачаалал:

2018-02-20 20:00

883.76 МВт

Хоногийн бага ачаалал:

2018-02-20 05:00

641.98 МВт

Гадна агаарын хэм:

2018-02-21 14:00

-7.62 °C

Станцууд

ДЦС-2

17.06 МВт

ДЦС-3:

141.06 МВт

ДЦС-4:

532.85 МВт

Дархан ДЦС:

42.91 МВт

Эрдэнэт ДЦС:

22.09 МВт


2018-02-21 14:00