Төвийн бүсийн эрчим хүчний систем

Нийлбэр ачаалал:

2018-05-23 22:00

695.78 МВт

Хоногийн их ачаалал:

2018-05-22 22:00

696.37 МВт

Хоногийн бага ачаалал:

2018-05-22 05:00

459.93 МВт

Гадна агаарын хэм:

2018-05-23 22:00

14.74 °C

Станцууд

ДЦС-2

18.63 МВт

ДЦС-3:

86.75 МВт

ДЦС-4:

381.47 МВт

Дархан ДЦС:

19.22 МВт

Эрдэнэт ДЦС:

12.26 МВт


2018-05-23 22:00