Blog Post Image: OMICRON CMC 356 төхөөрөмжийн сургалт зохион байгууллаа