Системийн хамгийн их ачаалал: 724.75- (2019-05-24 12:00:00); ДЦС-4:18.41-(2019-05-24 12:00:00); ДЦС-3:110.31-(2019-05-24 12:00:00); ДЦС-2:436.76-(2019-05-24 12:00:00); ДДЦС:19.02-(2019-05-24 12:00:00); ЭДЦС:12.39-(2019-05-24 12:00:00);

Алба, хэлтэс

Арилжааны зохицуулалтын хэлтэс

Эрчим хүчний сайдын 2015 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн 178 дугаар тушаалаар Нэг худалдан авагчтай загварын арилжааны загвар, төлбөрийн мөнгөн урсгалыг зохицуулах загварыг батлан арилжааны үйл ажиллагааг 2016 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн “ДҮТ” ХХК-д шилжин ирж хэвийн үйл ажиллаагааг ханган ажиллаж байна.