Системийн хамгийн их ачаалал: 760.83- (2019-03-23 12:00:00); ДЦС-4:21.36-(2019-03-23 12:00:00); ДЦС-3:141.95-(2019-03-23 12:00:00); ДЦС-2:480.57-(2019-03-23 12:00:00); ДДЦС:28.96-(2019-03-23 12:00:00); ЭДЦС:22.4-(2019-03-23 12:00:00);

Алба, хэлтэс

Төв диспетчерийн алба

Албаны зорилго: Нэгдсэн сүлжээний тогтвортой, найдвартай ажиллагааг хангаж ажиллах; Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн технологийн үйл ажиллагааг төлөвлөсөн горимын дагуу зохицуулж, цахилгаан дулааны эрчим хүчний хэрэглээ үйлдвэрлэлтийг тэнцвэржүүлэх; Диспетчерийн удирдлага мэдлийн тоноглолын засварын ажлын захиалгыг хянан баталж, нэгдсэн сүлжээний схемийн өөрчлөлтийг хийж ажиллах;    Төвийн бүсийн нэгдсэн сүлжээ, Баруун бүсийн цахилгаан дамжуулах сүлжээ болон Дорнод бүсийн эрчим хүчний

Цааш…

Горим төлөвлөлт, тооцооны алба

Албаны зорилго Нэгдсэн сүлжээний цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээ, үйлдвэрлэлийг эдийн засгийн үр ашигтай төлөвлөж,  балансыг тооцох, найдвартай, тогтвортой үйл  ажиллагааг  хангахуйц  горимын оновчлолыг тооцож ажиллах Төвлөрсөн дулаан хангамжийн хэрэглээ, үйлдвэрлэлийг эдийн засгийн үр ашигтай төлөвлөж гүйцэтгэлд хяналт тавих Бөөний зах зээлийн арилжааны харилцааг зохицуулах, ОХУ-н ЭХС-тэй ТБНС-ний  зэрэгцээ ажиллагааг хангах техникийн болон зохион байгуулалтын арга

Цааш…

Реле хамгаалалт, автоматикийн алба

Албаны зорилго: Системийн реле хамгаалалт автоматикийн тавилын тооцоо болон богино залгааны тооцоог “Нэгдсэн сүлжээний дүрэм”-ийн  заагийн хүрээнд хийх,  хяналт тавих Динамик тооцооны үр дүнд үндэслэсэн системийн автоматикийн төлөвийг тооцоолж тодорхойлох Реле хамгаалалт, автоматикийн байгууламжийн техникийн шинэчлэлийн нэгдсэн бодлогыг боловсруулж  хяналт тавих Микропроцессорын реле хамгаалалт автоматикийн байгууламжид МУ-д мөрдөж буй стандартын шаардлагыг хангаж байгаа эсэхийг тодорхойлох

Цааш…

Арилжааны зохицуулалтын алба

Албаны зорилго: Эрчим хүчний салбарт зах зээлийн харилцааг хөгжүүлэх, бөөний зах зээлийн   загварыг боловсронгуй болгох, нэгдсэн сүлжээний эдийн засгийн үр ашгийг дээшлүүлэх хамгийн бага өртгийн шалгуурт нийцсэн эдийн засгийн үр ашигтай диспетчерийн зохицуулалт хийж, арилжааны  үйл ажиллагааг хянан зохицуулах Хамт олон

Мэдээллийн технологи, холбооны алба

Албаны зорилго Шуурхай ажиллагааны холбоо болон хяналт мэдээллийн системийн бэлэн байдлыг хангах Компьютер мэдээллийн системийн бодлогыг салбарын хэмжээнд боловсруулж хэрэгжүүлэх Албаны үндсэн үйл ажиллагаа: Хяналт мэдээллийн системийн хэсэг Холбооны системийн хэсэг Толуурын нэгдсэн системийн хэсэг Компьютер мэдээллийн системийн хэсэг Хамт олон: