Системийн хамгийн их ачаалал: 704.78- (2019-07-16 15:00:00); ДЦС-4:0.19-(2019-07-16 15:00:00); ДЦС-3:87.68-(2019-07-16 15:00:00); ДЦС-2:382.67-(2019-07-16 15:00:00); ДДЦС:19.68-(2019-07-16 15:00:00); ЭДЦС:12.49-(2019-07-16 15:00:00);

Алба, хэлтэс

Арилжааны зохицуулалтын хэлтэс

Эрчим хүчний сайдын 2015 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн 178 дугаар тушаалаар Нэг худалдан авагчтай загварын арилжааны загвар, төлбөрийн мөнгөн урсгалыг зохицуулах загварыг батлан арилжааны үйл ажиллагааг 2016 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн “ДҮТ” ХХК-д шилжин ирж хэвийн үйл ажиллаагааг ханган ажиллаж байна.