Системийн хамгийн их ачаалал: 836.24- (2019-09-20 19:45:00); ДЦС-4:471.04-(2019-09-20 19:45:00); ДЦС-3:111.54-(2019-09-20 19:45:00); ДЦС-2:20.22-(2019-09-20 19:45:00); ДДЦС:13.89-(2019-09-20 19:45:00); ЭДЦС:0-();

Диспетчерийн зохицуулалт

Диспетчерийн зохицуулалтын 2019 оны 8 дугаар сарын ажлын тайлан

2019 оны “Төвийн бүсийн нэгдсэн сүлжээ, бусад бүсийн системүүдийн зуны бага    ачааллын үеийн горим”-уудыг боловсруулан салбарын ерөнхий инженерүүдийн зөвлөгөөнөөр хэлэлцүүлж батлуулсан ба 5-р сарын 15-ны өдрөөс эхлэн мөрдүүлэн хяналт тавьж ажиллав.

Диспетчерийн зохицуулалтын 2019 оны 7 дугаар сарын ажлын тайлан

2019 оны “Төвийн бүсийн нэгдсэн сүлжээ, бусад бүсийн системүүдийн зуны бага ачааллын үеийн горим”-уудыг боловсруулан салбарын ерөнхий инженерүүдийн зөвлөгөөнөөр хэлэлцүүлж батлуулсан ба 5-р сарын 15-ны өдрөөс эхлэн мөрдүүлэн хяналт тавьж ажиллав.