Ажлын байр

ДИСПЕТЧЕРИЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВД АЖИЛТАН АЖИЛД АВАХ ТУХАЙ ЗАР

ДИСПЕТЧЕРИЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВД АЖИЛТАН АЖИЛД АВАХ ТУХАЙ ЗАР: Байгууллагын Хяналт мэдээлэл, холбоо, тоолуур, компьютер мэдээллийн системийн цахим тоног төхөөрөмжүүдийн онцлогийг сайн мэддэг байх

Дууссан: ЦАХИЛГААНЫ ГОРИМЫН ШИНЖЭЭЧ ИНЖЕНЕР АЖИЛД АВНА

Нэгдсэн сүлжээний горим ажиллагааг тооцооны программууд дээр тооцоолох, тогтворжсон горимын үеийн параметрүүдийг тодорхойлж, дүгнэлт гаргаж ажиллах, цахилгааны анхдагч хэлхээний схемийн өөрчлөлтийг тухай бүр судалж, тооцоогоор баталгаажуулах, нэгдсэн сүлжээний найдвартай, тогтвортой үйл ажиллагааг хангасан тооцооны үндэслэлтэй шийдвэр гаргах

Дууссан: ДАМЖУУЛАХ СҮЛЖЭЭНИЙ РЕЛЕ ХАМГААЛАЛТЫН ИНЖЕНЕР АЖИЛД АВНА

Эрчим хүчний дамжуулах шугам сүлжээний реле хамгаалалтын ажиллагаанд үнэлэлт, дүгнэлт өгч гэмтэл саатал, доголдлыг тухай бүр нь хэвийн болгож системийн найдвартай ажиллагааг хангуулах.