Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал

ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХЯЗГААРЛАГДМАЛ ХАРИУЦЛАГАТАЙ КОМПАНИ

2020 оны 4 дүгээр сарын 24-ний өдрийн ДҮТ ХХК-ний Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрээр Компанийн дүрэмд өөрчлөлт орж Төрийн өмчит хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани болсон.

Төлөөлөн удирдах зөвлөл

Төлөөлөн удирдах зөвлөл 9 гишүүнээр ЭХЯ-ны төлөөлөл 4, ТӨБЗГ–ын төлөөлөл 2,  хараат бус гишүүн 3 байхаар Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын 2019 оны 07 дугаар сарын 25-ны өдрийн 08 дугаар тогтоолоор дараах бүрэлдэхүүнтэй томилогдон ажиллаж байна.