Төрөөс баримт эрчим хүчний дунд хугацааны хөтөлбөр