Үндэсний Аудитын газраас ДҮТ ХХК-д хийсэн санхүүгийн үйл ажиллагааны тайлан

Үндэсний Аудитын газраас ДҮТ ХХК-д 2018 оны хийсэн санхүүгийн үйл ажиллагааны тайлан, аудитлагдсан санхүүгийн тайлан тэнцэл, аудитын тайлангаар өгсөн зөвлөмж, албан шаардлага, 2018 оны санхүүгийн тайланд аудитаас өгсөн зөвлөмжийн дагуу 2019 онд хийх ажлын төлөвлөгөө, Үндэсний аудитын газраас ирүүлсэн албан шаардлагын хамтаар хүргэж байна.

audit2018