2018 оны Их засвар, хөрөнгө оруулалт, техник зохион байгуулалтын арга хэмжээний биелэлт