Түүхэн замнал

Эрчим хүчний “Диспетчерийн үндэсний төв” ХХК /цаашид Компани гэх/ анх 1964 онд тэр үеийн Аж Үйлдвэрийн Яаманд Диспетчерийн тасаг нэртэй байгуулагдан түүнээс хойш эдүгээ хүртэл ТЭХС, ЭХУГ-ын бүтцэд “Төв диспетчерийн алба” нэртэйгээр үйл ажиллагаа явуулж байгаад 2001 оны 2 дугаар сард Улсын Их Хурлаар батлагдсан “Эрчим хүчний тухай” хууль, Монгол улсын Засгийн газрын мөн оны 164 тоот тогтоолын дагуу 2001 оны 8-р сарын 1-ний өдрөөс “Диспетчерийн үндэсний төв” ХХК төрийн өмчит компани болон бие даан үйл ажиллагаа явуулж байна.

1964 оны 8 сар

1964-08-04

1964 оны 8 сар

Аж Үйлдвэрийн Яаманд Эрчим хүчний үйлдвэрийг удирдах газрыг байгуулж, Диспетчерийн албатай болов.

Read more

1965 оны 6-р сар

1965-06-07

1965 оны 6-р сар

Аж Үйлдвэрийн Яаманд Эрчим хүчний үйлдвэрийг удирдах газрыг байгуулж, Диспетчерийн албатай болов.

Read more

1967 оны 7 сар

1967-07-25

1967 оны 7 сар

Улаанбаатар хотыг Дархан хоттой 110 кВ-ын өндөр хүчдлийн шугамаар холбож, Төвийн эрчим хүчний систем үүслээ.

Read more

1968 оны 2 сар

1968-02-12

1968 оны 2 сар

ЭХҮУГ-ыг татан буулгаж, Диспетчерийн алба Төвийн эрчим хүчний системийн захиргаанд харьяалагдсан

Read more

1976 оны 12 сар

1976-12-25

1976 оны 12 сар

Төвийн эрчим хүчний системийг ЗХУ-ын эрчим хүчний системтэй Дархан-Галуут нуурын 220 кВ-ын өндөр хүчдлийн шугамаар холбов.

Read more

1996 оны 10 сар

1996-10-09

1996 оны 10 сар

Төвийн эрчим хүчний системийг татан буулгаж, Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг ЭХУГ-ын Диспетчерийн алба болон үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн

Read more

2001 оны 7 сар

2001-07-10

2001 оны 7 сар

Монгол улсын Засгийн газрын тогтоолоор “Диспетчерийн үндэсний төв” төрийн өмчит ХХК байгуулсан.

Read more

2001 оны 8 сар

2001-08-01

2001 оны 8 сар

Компанийн түр дүрмийг батлуулан Улсын бүртгэлд албан ёсоор бүртгүүлж, Тусгай зөвшөөрөл эзэмших өргөдлөө Эрчим хүчний зохицуулах газарт гаргасан.

Read more

2001 оны 9 сар

2001-09-10

2001 оны 9 сар

Эрчим хүчний зохицуулах газрын Зохицуулагчдын зөвлөлийн хоёрдугаар тогтоолоор Диспетчерийн зохицуулалт хийх 01 тоот, нэг жилийн хугацаатай Тусгай зөвшөөрлийг хүлээн авсан.

Read more

2002 оны 9 сар

2002-09-26

2002 оны 9 сар

Эрчим хүчний диспетчерийн зохицуулалт хийх 10 жилийн хугацаатай Тусгай зөвшөөрөл авсан.

Read more

2002 оны 10 сар

2002-10-26

2002 оны 10 сар

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Барилга хот байгуулалт, нийтийн аж ахуйн газраас “Эрчим хүчний барилгын зураг төсөв хийх” тусгай зөвшөөрөл авав.

Read more

2004 оны 4 сар

2004-04-16

2004 оны 4 сар

Чанарын удирдлагын тогтолцооны олон улсын ISO9001 стандартыг нэвтрүүлсэн улсын хэмжээнд тав дахь, эрчим хүчний салбарын хэмжээнд анхны Компани болж, “Гэрчилгээ”-г хүлээн авсан.

Read more

2005 оны 9 сар

2005-09-26

2005 оны 9 сар

Цахилгааны спот зах зээлийн түр дүрмийн хүрээнд арилжааны зах зээлийг туршиж эхэлсэн.

Read more

2006 оны 1 сар

2006-01-09

2006 оны 1 сар

Цахилгааны спот зах зээлийн арилжааг нэвтрүүлсэн.

Read more

2006 оны 7 сар

2006-07-07

2006 оны 7 сар

Диспетчерийн хяналт, удирдлагын СКАДА системийг ашиглалтанд оруулав.

Read more

2007 оны 1 сар

2007-01-09

2007 оны 1 сар

Нэгдсэн сүлжээний хүрээнд үйлдвэрлэх ТЗЭ-д чадал энергийн тарифт шилжсэн.

Read more

2007 оны 6 сар

2007-06-15

2007 оны 6 сар

Чанарын удирдлагын тогтолцооны ISO9001:2001 стандартыг нэвтрүүлсэн.

Read more

2007 оны 8 сар

2007-08-15

2007 оны 8 сар

Цахилгааны өрсөлдөөнт зах зээлийн арилжааг хэрэгжүүлж эхэлсэн.

Read more

2011 оны 1 сар

2011-01-09

2011 оны 1 сар

Чанарын удирдлагын тогтолцооны ISO9001:2001 стандартын хугацааг сунгасан.

Read more