2019 оны 6-р сарын 24-ны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн тогтоол