Ёс зүйн хорооны 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө