2019 оны ИЗХОТЗБАХ-ний тодотгосон төлөвлөгөөний гүйцэтгэл