“ДИСПЕТЧЕРИЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ” ХХК-ИЙН 2020 ОНЫ ИЗХОТЗБАХ-НИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ГҮЙЦЭТГЭЛ