ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ҮЗЛЭГ

“Диспетчерийн үндэсний төв” ТӨХХК-ийн захиргаа нь тус компанийн Үйлдвэрчний эвлэлийн хороотой байгуулсан “Хамтын гэрээ”-ны дагуу “Интермед “эмнэлэгтэй гэрээ байгуулан 2021 оны “Ажилтнуудын эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг, шинжилгээ”-г зохион байгууллаа.
Компанийн зүгээс жилд нэг удаа ажилтнууд болон тус компаниас тэтгэвэрт гарсан ахмадуудыг эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг, шинжилгээнд хамруулж, “Хамтын гэрээ”-ний дагуу нийгмийн баталгааг ханган ажиллаж байна.

Эрүүл биед саруул ухаан оршино!