Захиргаа, удирдлагын хэлтэс

Албаны зорилгоБүтэц
  • Байгууллагын бүтэц, удирдлага зохион байгуулалт, бүтээмж, чанарын удирдлагыг боловсронгуй болгох
  • Хүний нөөцийн бодлого, цалин хөлс урамшууллын системийг боловсронгуй болгох, хамт олны нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх
  • Гадаадын ижил төстэй үйл ажиллагаа явуулдаг компани, дотоодын харилцагч байгууллагатай хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх
  • Компанийн хэмжээнд хууль тогтоомжийн биелэлт, архив, бичиг хэргийн стандартад хяналт тавих
  • Компанийн аж ахуйн үйл ажиллагааг хариуцаж, ажлын байрны тав тухтай орчныг бүрдүүлэх.