Системийн хамгийн их ачаалал: 931.1- (2019-11-12 11:15:00); ДЦС-4:551.82-(2019-11-12 11:15:00); ДЦС-3:143.56-(2019-11-12 11:15:00); ДЦС-2:21.23-(2019-11-12 11:15:00); ДДЦС:12.49-(2019-11-12 11:15:00); ЭДЦС:0-();

Захиргаа, удирдлагын хэлтэс

Албаны зорилгоБүтэц
  • Байгууллагын бүтэц, удирдлага зохион байгуулалт, бүтээмж, чанарын удирдлагыг боловсронгуй болгох
  • Хүний нөөцийн бодлого, цалин хөлс урамшууллын системийг боловсронгуй болгох, хамт олны нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх
  • Гадаадын ижил төстэй үйл ажиллагаа явуулдаг компани, дотоодын харилцагч байгууллагатай хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх
  • Компанийн хэмжээнд хууль тогтоомжийн биелэлт, архив, бичиг хэргийн стандартад хяналт тавих
  • Компанийн аж ахуйн үйл ажиллагааг хариуцаж, ажлын байрны тав тухтай орчныг бүрдүүлэх.