МОНГОЛ УЛСЫН ТӨРИЙН ХЭМНЭЛТИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН 20 ДУГААР ЗҮЙЛИЙН 20.1 ХЭРЭГЖИЛТ