“Ухаалаг эрчим хүч – 2019” жилийн хүрээнд хийх ажлын төлөвлөгөө

Монгол улсын эрчим хүчний системд ухаалаг тогтолцоо бүрдүүлж, хэмнэлт, үр ашиг дээшлүүлэх зорилгоор ЭХЯ-наас 2019 оныг “Ухаалаг эрчим хүч” жил болгон зарлаж, зорилтод түвшний 33 ажлыг баталсан. Диспетчерийн үндэсний төв ХХК нь хуулиар хүлээсэн системийн болон арилжааны чиг үүргийн хүрээнд хийгдэх ажлын төлөвлөгөөг боловсрууллаа. Иймд та бүхэн энэхүү төлөвлөгөөнд уялдуулан, өөрийн байгууллагын хийгдэх ажлын төлөвлөгөөг боловсруулж бидэнд хариу мэдэгдэнэ үү.

Мөн тус төлөвлөгөөний 2 дах хэсэгт “Эрчим хүчний салбарын байгууллага бүрт ухаалаг сүлжээ, мэдээллийн технологи хариуцсан мэргэжилтэн, нэгжийг бий болгох” гэж тусгагдсан хийгдэх ажлын хэрэгжилтийг хангаж, хариуцсан мэргэжилтэн, нэгжийг бий болгосон тушаал, холбогдох нэгж, мэргэжилтний мэдээллийг ирүүлэхийг үүгээр мэдэгдэж байна.

se2019plan

Файл хэлбэрээр татах