Skip to content

САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН АЛБА

Албаны зорилго

Компанийн санхүүгийн бодлого, төлөвлөлт, бүртгэл, хяналт, тайлан тооцоог боловсронгуй болгох Санхүүгийн нөөцийг бүрдүүлж, тэдгээрийг эдийн засгийн үр ашигтай, оновчтой хуваарилалт төлөвлөлтийг хийж, хэрэгжүүлэх, хяналт тавих, тайлагнах Нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандартын дагуу компанийн нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогыг боловсронгуй болгож, тэдгээрт нийцсэн хөрөнгийн бүртгэл тооцоог хийх, санхүүгийн тайлан тэнцлийг гаргах, гаргасан тайланд анализ дүн шинжилгээ хийж, удирдлагын шийдвэр гаргалтанд мэдээ мэдээллээр хангаж ажиллах Компанийн аж ахуйн үйл ажиллагааг хариуцан, шаардлагатай хөрөнгө, мөнгө, материалын зохистой нөөцөөр хангах

Албаны зорилт

01.

Зорилтот хэрэглэгчдэд оновчтой, үнэн зөв, НББОУС-т нийцсэн санхүүгийн тайлан, мэдээллийг цаг хугацаанд нь хүргэх;

02.

Санхүүгийн тайлан тэнцэлд анализ дүн шинжилгээ хийж, удирдлагын шийдвэр гаргалтанд мэдээ, мэдээллээр хангаж ажиллах;

03.

Санхүүгийн албаны үйл ажиллагааны журмыг шинэчлэх;

04.

Санхүүгийн нөөцийг бүрдүүлж, эдийн засгийн үр ашигтай, оновчтой мөнгөн урсгалын зарцуулалтыг, батлагдсан төсвийн дагуу төлөвлөлтийг хийн, түүний хяналтыг сайжруулж ажиллах.