Skip to content

БИДНИЙ ТУХАЙ

Цахилгаан, дулааны эрчим хүчний хэрэглээ болон үйлдвэрлэлтийг хоногийн 24 цагийн турш тасралтгүй тэнцвэржүүлж ажиллах

 

Эрхэм зорилго

“Диспетчерийн үндэсний төв” ТӨХХК-ийн БҮТЭЭЛЧ СЭТГЭЛГЭЭ, ТӨГС ЗОХИЦУУЛАЛТААР ҮНДЭСНИЙ ХЭМЖЭЭНД эрхэм зорилгодоо хүрэхийн тулд компанийн стратегийн тэргүүлэх чиглэлүүдийг эрчим хүчний салбарын бодлого, хөгжлийн үзэл баримтлалтай нийцүүлэн дэвшүүлсэн. Үүнд:

 • Тэргүүлэх чиглэл 1: Чанартай, найдвартай үйл ажиллагааг хангах
 • Тэргүүлэх чиглэл 2: Үр ашигтай үйл ажиллагааг хангах
 • Тэргүүлэх чиглэл 3: Ухаалаг системийг хөгжүүлэх
 • Тэргүүлэх чиглэл 4: Мэргэжлийн ур чадварт төвлөрсөн хөгжлийг бүтээж цогцлуулах
 • Тэргүүлэх чиглэл 5: Тогтвортой эрчим хүчний хөгжлийг дэмжих
Алсын хараа 2050, Төрөөс эрчим хүчний талаар баримтлах бодлого (2015-2030), Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал 2030, Монгол Улсын Мянганы хөгжлийн зорилтууд дахь тогтвортой хөгжлийн 7-р зорилт болох хүн бүрийг боломжийн, найдвартай, тогтвортой орчин үеийн эрчим хүч хэрэглэх боломжоор хангах зорилт, Ногоон хөгжлийн бодлого (2014-2030) зэрэг бодлогын баримт бичгүүдтэй уялдуулан Диспетчерийн үндэсний төв ТӨХХК-ийн өнөөгийн нөхцөл байдалд системийн оношилгоо хийж, стратегийн зорилго зорилтуудыг шинэчлэн тодорхойлсон.
Эрчим хүчний "Диспетчерийн үндэсний төв" ХХК анх 1964 онд тэр үеийн Аж Үйлдвэрийн Яаманд Диспетчерийн тасаг нэртэй байгуулагдан түүнээс хойш эдүгээ хүртэл ТЭХС, ЭХУГ-ын бүтцэд Диспетчерийн алба гэсэн нэгжээр явж байгаад 2001 оны 2 дугаар сард Улсын Их Хурлаар батлагдсан "Эрчим хүчний тухай хууль, Монгол улсын Засгийн газрын мөн oны 164 тоот тогтоолын дагуу төрийн өмчит компани болон бие даан үйд ажиллагаагаа явуулж байна.

ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ

Эрчим хүчний “Диспетчерийн үндэсний төв” ХХК /цаашид Компани гэх/ анх 1964 онд тэр үеийн Аж Үйлдвэрийн Яаманд Диспетчерийн тасаг нэртэй байгуулагдан түүнээс хойш эдүгээ хүртэл ТЭХС, ЭХУГ-ын бүтцэд “Төв диспетчерийн алба” нэртэйгээр үйл ажиллагаа явуулж байгаад 2001 оны 2 дугаар сард Улсын Их Хурлаар батлагдсан “Эрчим хүчний тухай” хууль, Монгол улсын Засгийн газрын мөн оны 164 тоот тогтоолын дагуу 2001 оны 8-р сарын 1-ний өдрөөс “Диспетчерийн үндэсний төв” ХХК төрийн өмчит компани болон бие даан үйл ажиллагаа явуулж байна.

 • 1964/08/04

  Аж Үйлдвэрийн Яаманд Эрчим хүчний үйлдвэрийг удирдах газрыг байгуулж, Диспетчерийн албатай болов.

 • 1967/07/25

  Улаанбаатар хотыг Дархан хоттой 110 кВ-ын өндөр хүчдлийн шугамаар холбож, Төвийн эрчим хүчний систем үүслээ.

 • 1968/02/12

  ЭХҮУГ-ыг татан буулгаж, Диспетчерийн алба Төвийн эрчим хүчний системийн захиргаанд харьяалагдсан

 • 1976/12/25

  Төвийн эрчим хүчний системийг ЗХУ-ын эрчим хүчний системтэй Дархан-Галуут нуурын 220 кВ-ын өндөр хүчдлийн шугамаар холбов.

 • 1996/10/09

  Төвийн эрчим хүчний системийг татан буулгаж, Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг ЭХУГ-ын Диспетчерийн алба болон үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн

 • 2001/07/10

  Монгол улсын Засгийн газрын тогтоолоор “Диспетчерийн үндэсний төв” төрийн өмчит ХХК байгуулсан.

 • 2001/09/10

  Эрчим хүчний зохицуулах газрын Зохицуулагчдын зөвлөлийн хоёрдугаар тогтоолоор Диспетчерийн зохицуулалт хийх 01 тоот, нэг жилийн хугацаатай Тусгай зөвшөөрлийг хүлээн авсан.

 • 2004/04/16

  Чанарын удирдлагын тогтолцооны олон улсын ISO9001 стандартыг нэвтрүүлсэн улсын хэмжээнд тав дахь, эрчим хүчний салбарын хэмжээнд анхны Компани болж, “Гэрчилгээ”-г хүлээн авсан.

 • 2006/01/09

  Цахилгааны спот зах зээлийн арилжааг нэвтрүүлсэн.

 • 2006/07/07

  Диспетчерийн хяналт, удирдлагын СКАДА системийг ашиглалтанд оруулав.

 • 2007/01/09

  Нэгдсэн сүлжээний хүрээнд үйлдвэрлэх ТЗЭ-д чадал энергийн тарифт шилжсэн.

 • 2007/08

  Цахилгааны өрсөлдөөнт зах зээлийн арилжааг хэрэгжүүлж эхэлсэн

 • 2011/01

  Реле хамгаалалт, автоматикийн алба байгуулагдсан

 • 2014/01

  Арилжааны зохицуулалтын алба шинээр байгуулагдсан

 • 2016/01

  Эрчим хүчний сайдын тушаалаар "Нэг худалдан авагчтай" загварын арилжааны үйл ажиллагааг эрхлэн явуулж эхэлсэн

 • 2019/04

  Салбарын РХАА, МТТ-ийн бодлогым баримт бичгүүд батлагдсан

 • 2019/12

  Улаанбаатар хотыг Дархан хоттой 110 кв -ын өндөр хүчдэлийн шугамаар холбож, Төвийн эрчим хүчний систем үүслээ.

 • 2020/10

  WAMS системд суурилж нэгдсэн сүлжээнд анх удаа төвлөрсөн автоматикийг ашиглалтад оруулсан

 • 2021/06

  Эрчим хүчний салбарын Мэдээллийн технологи, Техник хяналтын үйл ажиллагааг эрхлэн явуулж эхэлсэн

 • 2021/12

  Хяналт мэдээллийн СКАДА систем болон тоолуурын нэгдсэн системийн шинэчлэлийг хийсэн

 • 2022/01

  ОХУ-аас импортлох цахилгаан эрчим хүчний чадлын хэмжээг 100МВ т-аар нэмэгдүүлсэн