Системийн хамгийн их ачаалал: 704.78- (2019-07-16 16:00:00); ДЦС-4:0.19-(2019-07-16 16:00:00); ДЦС-3:87.68-(2019-07-16 16:00:00); ДЦС-2:382.67-(2019-07-16 16:00:00); ДДЦС:19.68-(2019-07-16 16:00:00); ЭДЦС:12.49-(2019-07-16 16:00:00);

“Ухаалаг эрчим хүч – 2019” жилийн хүрээнд хийх ажлын төлөвлөгөө

Монгол улсын эрчим хүчний системд ухаалаг тогтолцоо бүрдүүлж, хэмнэлт, үр ашиг дээшлүүлэх зорилгоор ЭХЯ-наас 2019 оныг “Ухаалаг эрчим хүч”-ний жил болгон зарлаж, зорилтод түвшний 33 ажлыг баталсан. Диспетчерийн үндэсний төв ХХК нь хуулиар хүлээсэн системийн болон арилжааны чиг үүргийн хүрээнд хийгдэх ажлын төлөвлөгөөг боловсрууллаа.