Дууссан: ЦАХИЛГААНЫ ГОРИМЫН ШИНЖЭЭЧ ИНЖЕНЕР АЖИЛД АВНА

Нэгдсэн сүлжээний горим ажиллагааг тооцооны программууд дээр тооцоолох, тогтворжсон горимын үеийн параметрүүдийг тодорхойлж, дүгнэлт гаргаж ажиллах, цахилгааны анхдагч хэлхээний схемийн өөрчлөлтийг тухай бүр судалж, тооцоогоор баталгаажуулах, нэгдсэн сүлжээний найдвартай, тогтвортой үйл ажиллагааг хангасан тооцооны үндэслэлтэй шийдвэр гаргах

Дууссан: ДАМЖУУЛАХ СҮЛЖЭЭНИЙ РЕЛЕ ХАМГААЛАЛТЫН ИНЖЕНЕР АЖИЛД АВНА

Эрчим хүчний дамжуулах шугам сүлжээний реле хамгаалалтын ажиллагаанд үнэлэлт, дүгнэлт өгч гэмтэл саатал, доголдлыг тухай бүр нь хэвийн болгож системийн найдвартай ажиллагааг хангуулах.

Эрчим хүчний салбарын байгууллагуудын утасны жагсаалтыг шинэчилж байна

Эрчим хүчний салбарын байгууллагуудын утасны нэгдсэн жагсаалтыг шинэчлэж байгаа учир өөрийн болон харъяа байгууллагуудынхаа телефон утас, гар утас, цахим шуудангийн хаягийн жагсаалтыг хавсралт маягтын дагуу гаргаж, танай байгуулагад хэрэгцээтэй утасны жагсаалтын тоо ширхэгийн хамт 2020 оны 12-р сарын 22-ны дотор onon@ndc.energy.mn хаягаар илгээнэ үү.