Системийн хамгийн их ачаалал: 836.28- (2019-09-20 20:15:00); ДЦС-4:471.04-(2019-09-20 20:15:00); ДЦС-3:111.54-(2019-09-20 17:15:00); ДЦС-2:20.22-(2019-09-20 20:15:00); ДДЦС:13.89-(2019-09-20 20:15:00); ЭДЦС:0-();

“Ухаалаг эрчим хүч – 2019” жилийн хүрээнд хийх ажлын төлөвлөгөө

Монгол улсын эрчим хүчний системд ухаалаг тогтолцоо бүрдүүлж, хэмнэлт, үр ашиг дээшлүүлэх зорилгоор ЭХЯ-наас 2019 оныг “Ухаалаг эрчим хүч”-ний жил болгон зарлаж, зорилтод түвшний 33 ажлыг баталсан. Диспетчерийн үндэсний төв ХХК нь хуулиар хүлээсэн системийн болон арилжааны чиг үүргийн хүрээнд хийгдэх ажлын төлөвлөгөөг боловсрууллаа.