Дууссан: ДИСПЕТЧЕРИЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВД АЖИЛТАН АЖИЛД АВАХ ТУХАЙ ЗАР

ДИСПЕТЧЕРИЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВД АЖИЛТАН АЖИЛД АВАХ ТУХАЙ ЗАР: Байгууллагын Хяналт мэдээлэл, холбоо, тоолуур, компьютер мэдээллийн системийн цахим тоног төхөөрөмжүүдийн онцлогийг сайн мэддэг байх

Авилгатай тэмцэх газрын сургалтын материал

Авлигатай тэмцэх газар нь авлигын эсрэг олон нийтийг соён гэгээрүүлэх, авлигаас урьдчилан сэргийлэх, авлигын гэмт хэргийг илрүүлэх зорилгоор гүйцэтгэх ажил, хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт явуулах, энэ хуульд заасан этгээдийн хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг хянан шалгах чиг үүрэг бүхий хараат бус, бие даасан, төрийн тусгай байгууллага мөн.