Мэдээ

ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХЯЗГААРЛАГДМАЛ ХАРИУЦЛАГАТАЙ КОМПАНИ

2020 оны 4 дүгээр сарын 24-ний өдрийн ДҮТ ХХК-ний Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрээр Компанийн дүрэмд өөрчлөлт орж Төрийн өмчит хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани болсон.