Системийн хамгийн их ачаалал: 760.83- (2019-03-23 12:00:00); ДЦС-4:21.36-(2019-03-23 12:00:00); ДЦС-3:141.95-(2019-03-23 12:00:00); ДЦС-2:480.57-(2019-03-23 12:00:00); ДДЦС:28.96-(2019-03-23 12:00:00); ЭДЦС:22.4-(2019-03-23 12:00:00);

“Ухаалаг эрчим хүч – 2019” жилийн хүрээнд хийх ажлын төлөвлөгөө

Монгол улсын эрчим хүчний системд ухаалаг тогтолцоо бүрдүүлж, хэмнэлт, үр ашиг дээшлүүлэх зорилгоор ЭХЯ-наас 2019 оныг “Ухаалаг эрчим хүч”-ний жил болгон зарлаж, зорилтод түвшний 33 ажлыг баталсан. Диспетчерийн үндэсний төв ХХК нь хуулиар хүлээсэн системийн болон арилжааны чиг үүргийн хүрээнд хийгдэх ажлын төлөвлөгөөг боловсрууллаа.

Захиргаа, удирдлагын хэлтэс

Албаны зорилго: Байгууллагын бүтэц, удирдлага зохион байгуулалт, бүтээмж, чанарын удирдлагыг боловсронгуй болгох Хүний нөөцийн бодлого, цалин хөлс урамшууллын системийг боловсронгуй болгох, хамт олны нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх Гадаадын ижил төстэй үйл ажиллагаа явуулдаг компани, дотоодын харилцагч байгууллагатай хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх Компанийн хэмжээнд хууль тогтоомжийн биелэлт, архив, бичиг хэргийн стандартад хяналт тавих Компанийн аж ахуйн үйл ажиллагааг

Цааш…

Санхүү, эдийн засаг, төлөвлөлтийн хэлтэс

Албаны зорилго: Компанийн санхүүгийн бодлого, төлөвлөлт, бүртгэл, хяналт, тайлан тооцоог боловсронгуй болгох Санхүүгийн нөөцийг бүрдүүлж, тэдгээрийг эдийн засгийн үр ашигтай, оновчтой хуваарилалт төлөвлөлтийг хийж, хэрэгжүүлэх, хяналт тавих, тайлагнах Нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандартын дагуу компанийн нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогыг боловсронгуй болгож, тэдгээрт нийцсэн хөрөнгийн бүртгэл тооцоог хийх, санхүүгийн тайлан тэнцлийг гаргах, гаргасан тайланд анализ

Цааш…