Системийн хамгийн их ачаалал: 932.67- (2019-11-12 12:00:00); ДЦС-4:565.85-(2019-11-12 12:00:00); ДЦС-3:143.56-(2019-11-12 12:00:00); ДЦС-2:21.23-(2019-11-12 12:00:00); ДДЦС:12.49-(2019-11-12 12:00:00); ЭДЦС:0-();

“Ухаалаг эрчим хүч – 2019” жилийн хүрээнд хийх ажлын төлөвлөгөө

Монгол улсын эрчим хүчний системд ухаалаг тогтолцоо бүрдүүлж, хэмнэлт, үр ашиг дээшлүүлэх зорилгоор ЭХЯ-наас 2019 оныг “Ухаалаг эрчим хүч”-ний жил болгон зарлаж, зорилтод түвшний 33 ажлыг баталсан. Диспетчерийн үндэсний төв ХХК нь хуулиар хүлээсэн системийн болон арилжааны чиг үүргийн хүрээнд хийгдэх ажлын төлөвлөгөөг боловсрууллаа.