Системийн хамгийн их ачаалал: 741.73- (2019-08-24 23:30:00); ДЦС-4:389.81-(2019-08-24 23:30:00); ДЦС-3:89.62-(2019-08-24 23:30:00); ДЦС-2:17.81-(2019-08-24 01:00:00); ДДЦС:36.47-(2019-08-24 23:30:00); ЭДЦС:0-();

“Ухаалаг эрчим хүч – 2019” жилийн хүрээнд хийх ажлын төлөвлөгөө

Монгол улсын эрчим хүчний системд ухаалаг тогтолцоо бүрдүүлж, хэмнэлт, үр ашиг дээшлүүлэх зорилгоор ЭХЯ-наас 2019 оныг “Ухаалаг эрчим хүч”-ний жил болгон зарлаж, зорилтод түвшний 33 ажлыг баталсан. Диспетчерийн үндэсний төв ХХК нь хуулиар хүлээсэн системийн болон арилжааны чиг үүргийн хүрээнд хийгдэх ажлын төлөвлөгөөг боловсрууллаа.