Ажлын байр

Дууссан: СУДАЛГАА ХӨГЖЛИЙН ИНЖЕНЕР АЖИЛД АВНА

Эрчим хүчний диспетчерийн зохицуулалтын үйл ажиллагааг хэвийн найдвартай, эдийн засгийн үр ашигтай, шуурхай явуулахад шаардлагатай мэдээлэл холбооны технологи болон бусад ухаалаг инновацийн шийдлүүдийг судлах, хөгжүүлэх, хэрэгжүүлэх, хэрэгжилтэнд хяналт тавих, техник технологийн шинэчлэлтэй холбоотой үнэлэлт дүгнэлт өгөх, үйл ажиллагааг сайжруулах судалгаа шийдэл боловсруулах

Дууссан: ХОЛБООНЫ ИНЖЕНЕР АЖИЛД АВНА

Диспетчерийн зохицуулалтын шуурхай ажиллагааны шилэн кабелийн хувиргагч төхөөрөмж,  АТС /Автомат телефон станц/–ын холбооны техник хэрэгсэл, түүний хуваарилах байгууламж, холбооны шилэн кабель, физик кабель, холбооны худаг, сувагчлалын хэвийн найдвартай ажиллагаа, бүрэн бүтэн, аюулгүй байдлыг хариуцах.

Хяналт мэдээллийн систем /СКАДА/-ийн сүлжээний инженер ажилд авна

Эрчим хүчний нэгдсэн системийн диспетчерийн удирдлага, хяналт мэдээллийн системийн хэвийн найдвартай ажиллагаанд системийн техник, програм хангамж, сүлжээний тасралтгүй ажиллагааг хангаж ажиллана.