1965 оны 6-р сар

Аж Үйлдвэрийн Яаманд Эрчим хүчний үйлдвэрийг удирдах газрыг байгуулж, Диспетчерийн албатай болов.