1968 оны 2 сар

ЭХҮУГ-ыг татан буулгаж, Диспетчерийн алба Төвийн эрчим хүчний системийн захиргаанд харьяалагдсан