1976 оны 12 сар

Төвийн эрчим хүчний системийг ЗХУ-ын эрчим хүчний системтэй Дархан-Галуут нуурын 220 кВ-ын өндөр хүчдлийн шугамаар холбов.