2001 оны 8 сар

Компанийн түр дүрмийг батлуулан Улсын бүртгэлд албан ёсоор бүртгүүлж, Тусгай зөвшөөрөл эзэмших өргөдлөө Эрчим хүчний зохицуулах газарт гаргасан.