2001 оны 9 сар

Эрчим хүчний зохицуулах газрын Зохицуулагчдын зөвлөлийн хоёрдугаар тогтоолоор Диспетчерийн зохицуулалт хийх 01 тоот, нэг жилийн хугацаатай Тусгай зөвшөөрлийг хүлээн авсан.