2002 оны 9 сар

Эрчим хүчний диспетчерийн зохицуулалт хийх 10 жилийн хугацаатай Тусгай зөвшөөрөл авсан.