2006 оны 7 сар

Диспетчерийн хяналт, удирдлагын СКАДА системийг ашиглалтанд оруулав.