2005 оны 9 сар

Цахилгааны спот зах зээлийн түр дүрмийн хүрээнд арилжааны зах зээлийг туршиж эхэлсэн.