Нийлбэр ачаалал:

2021-06-18 23:00

757.74 МВт

Хоногийн их ачаалал:

2021-06-17 12:00

798.4 МВт

Хоногийн бага ачаалал:

2021-06-17 05:00

533.61 МВт

Импортын чадал:

2021-06-18 23:00:00

99.84МВт