Нийлбэр ачаалал:

МВт

Хоногийн их ачаалал:

2022-09-30 20:00

946.36 МВт

Хоногийн бага ачаалал:

2022-09-30 05:00

606.51 МВт

Импортын чадал:

МВт