Нийлбэр ачаалал:

2018-08-16 13:00

637.98 МВт

Хоногийн их ачаалал:

2018-08-15 19:00

659.87 МВт

Хоногийн бага ачаалал:

2018-08-15 05:00

449.2 МВт

Импортын чадал:

2018-08-16 13:00:00

73.02МВт