Төв диспетчерийн алба


Албаны зорилго:

  • Нэгдсэн сүлжээний тогтвортой, найдвартай ажиллагааг хангаж ажиллах;
  • Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн технологийн үйл ажиллагааг төлөвлөсөн горимын дагуу зохицуулж, цахилгаан дулааны эрчим хүчний хэрэглээ үйлдвэрлэлтийг тэнцвэржүүлэх;
  • Диспетчерийн удирдлага мэдлийн тоноглолын засварын ажлын захиалгыг хянан баталж, нэгдсэн сүлжээний схемийн өөрчлөлтийг хийж ажиллах;   
  • Төвийн бүсийн нэгдсэн сүлжээ, Баруун бүсийн цахилгаан дамжуулах сүлжээ болон Дорнод бүсийн эрчим хүчний системд диспетчерийн  зохицуулалтын талаар мэргэжил арга зүйн туслалцаа үзүүлэх;
  • Импорт, экспортын горимыг бариулж, хазайлтыг тооцох, зах зээлийн арилжааны операторын үүрэг гүйцэтгэх

Хамт олон