Горим төлөвлөлт, тооцооны алба


Албаны зорилго

  • Нэгдсэн сүлжээний цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээ, үйлдвэрлэлийг эдийн засгийн үр ашигтай төлөвлөж,  балансыг тооцох, найдвартай, тогтвортой үйл  ажиллагааг  хангахуйц  горимын оновчлолыг тооцож ажиллах
  • Төвлөрсөн дулаан хангамжийн хэрэглээ, үйлдвэрлэлийг эдийн засгийн үр ашигтай төлөвлөж гүйцэтгэлд хяналт тавих
  • Бөөний зах зээлийн арилжааны харилцааг зохицуулах, ОХУ-н ЭХС-тэй ТБНС-ний  зэрэгцээ ажиллагааг хангах техникийн болон зохион байгуулалтын арга хэмжээг авч ажиллах

Хамт олон