Мэдээллийн технологи, холбооны алба


Албаны зорилго

  • Шуурхай ажиллагааны холбоо болон хяналт мэдээллийн системийн бэлэн байдлыг хангах
  • Компьютер мэдээллийн системийн бодлогыг салбарын хэмжээнд боловсруулж хэрэгжүүлэх

 

Албаны үндсэн үйл ажиллагаа:

  • Хяналт мэдээллийн системийн хэсэг
  • Холбооны системийн хэсэг
  • Толуурын нэгдсэн системийн хэсэг
  • Компьютер мэдээллийн системийн хэсэг

Хамт олон: