Арилжаа зохицуулалтын алба


Албаны зорилго:

Эрчим хүчний салбарт зах зээлийн харилцааг хөгжүүлэх, бөөний зах зээлийн   загварыг боловсронгуй болгох, нэгдсэн сүлжээний эдийн засгийн үр ашгийг дээшлүүлэх хамгийн бага өртгийн шалгуурт нийцсэн эдийн засгийн үр ашигтай диспетчерийн зохицуулалт хийж, арилжааны  үйл ажиллагааг хянан зохицуулах

Хамт олон

Албаны үндсэн зорилго

  1. Эрчим хүчний бөөний зах зээлийн загвар, зах зээлийн харилцааг боловсронгуй болгох
  2. Зах зээлийн хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх, боловсронгуй болгох
  3. Арилжааны операторын үйл ажиллагааг хянан зохицуулах
  4. Арилжааны зохицуулалтын эдийн засаг, санхүүгийн тооцоо судалгааг хийх

Албаны бүтэц зохион байгуулалт