Хэл сонгох:   Монгол | EnglishТөсөв санхүүгийн ил тод байдал

Нэр Огноо
Шилэн дансны тайлан-2018 2018-09-18
2017 оны санхүүгийн аудитын тайлан 2018-04-23
Шилэн дансны мэдээллийн данс 2018-04-10
2017 оны Их засварын төлөвлөгөөний гүйцэтгэл 2018-04-10
Орлого,зарлагын гүйцэтгэл 2016 оын 4-р улирал 2017-09-04
2017 оны 2-р улирлын орлого, зардлын төлөвлөгөө 2017-08-30
2017 ОНЫ ИХ ЗАСВАРЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ГҮЙЦЭТГЭЛ 2017-08-30
Орлого, зарлагын гүйцэтгэл 2017 оны 1-р улирал 2017-05-04
Их засвар, хөрөнгө оруулалт, ТЗБАХ-ний гүйцэтгэл-2017 оны 1-р улирал 2017-05-04
2016 оны 4 р улирлын санхүүгийн тайлан 2017-04-28
Их засвар, хөрөнгө оруулалт, ТЗБАХ-ний гүйцэтгэл-2016 оны 4-р улирал 2017-03-13
их засвар, хөрөнгө оруулалт, ТЗБАХ-ний гүйцэтгэл-2016 оны 3-р улирал 2016-11-29
их засвар, хөрөнгө оруулалт, ТЗБАХ-ний гүйцэтгэл-2016 оны 2-р улирал 2016-11-29
их засвар, хөрөнгө оруулалт, ТЗБАХ-ний гүйцэтгэл-2016 оны 1-р улирал 2016-11-29
Орлого, зарлагын гүйцэтгэл 2016 оны 3-р улирgл 2016-11-29
Орлого, зарлагын гүйцэтгэл 2016 оны 2-р улирал 2016-11-29
Орлого, зарлагын гүйцэтгэл 2016 оны 1-р улирал 2016-11-29
2016 оны их засварын төлөвлөгөөний биелэлт 2016-11-29
2015 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан 2016-04-26
Диспетчерийн үндэсний төв ХХК-ийн 2014 оны 3- р улиралын санхүүгийн тайлан 2014-11-13
Диспетчерийн үндэсний төв ХХК-ийн 2014 оны 2- р улиралын санхүүгийн тайлан 2014-11-13
Төсөв санхүүгийн ил тод байдал 2014-11-13