Хэл сонгох:   Монгол | English


Удирдлага санхүүгийн алба


Албаны зорилго: 

  • Компанийн зорилго, зорилтыг хэрэгжүүлэхэд үйл ажиллагаагаараа дэмжиж ажиллах
  • Санхүүгийн болон хүний нөөцийн удирдлагаар хангах
  • Удирдлага, ажиллагсадын хэвийн ажиллах нөхцлийг хууль эрхийн хүрээнд зохион байгуулах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АЛБАНЫ ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

  • Хүний нөөцийн бодлого, чиг хандлага, цалин хөлс, урамшууллын системийг сайжруулах, хамт олны нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх
  • Компанийн гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх
  • Байгууллагын санхүүгийн бодлого, бүртгэл тайлан тооцоог боловсронгуй болгож, олон улсын стандартад нийцүүлэх
  • Компанийн хэмжээнд бүтээмж, чанарын удирдлагын тогтолцоог боловсронгуй болгох
  • Компанийн хэмжээнд хууль тогтоомжийн биелэлт, архив, бичиг хэргийн стандартыг боловсронгуй болгох
  • Компанийн хэмжээнд ажиллагсадын хууль эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх талаар зохион байгуулж, арга хэмжээ авах