Төвийн бүсийн эрчим хүчний систем

Нийлбэр ачаалал:

2018-08-16 13:00

637.98 МВт

Хоногийн их ачаалал:

2018-08-15 19:00

659.87 МВт

Хоногийн бага ачаалал:

2018-08-15 05:00

449.2 МВт

Гадна агаарын хэм:

2018-08-16 13:00

22.11 °C

Станцууд

ДЦС-2

17.27 МВт

ДЦС-3:

90.92 МВт

ДЦС-4:

381.02 МВт

Дархан ДЦС:

17.87 МВт

Эрдэнэт ДЦС:

0 МВт


2018-08-16 13:00